Members

Members National Board & Branches, Office Bearers & Members of the Governing Councils – 2016-2019

National Board:

Mentor – Dr. G.N. Narayan Reddy

 • Dr. Alok Sarin - Chairman
 • Dr. (Mrs.) Shashi Rai - Vice Chairman
 • Dr. Shekhar Seshadri - Secretary General
 • Mr. Shreekanth N - Treasurer

Members:

 • Mr. K.Vijaya Raghavan
 • Dr. S.Kalyanasundaram
 • Dr. A.K. Agarwal
 • Dr. (Mrs.) Mridula Seth
 • Dr. S.K.Khandelwal
 • Mr. S.M.Narayanaswamy
 • Mr. Alok Saxena

Special Invitees:

 • Honorary Consultant (Admin)--Mr. M.S. Vasudeva Murthy
 • Coordinator (Admin)

Governing Councils

I. Bangalore Branch:

Mr.K.Vijaya Raghavan - President

Mr. B.Chandrashekar - Vice President

Dr. S. Kalyanasundaram - Secretary

Mr. M.S.Seshadrinath - Treasurer

Members:

 • Dr. R.B.Galgali
 • Dr.Shekhar Seshadri
 • Dr. Sivakumar Thanapal
 • Prof. M.Shreedhara Murthy
 • Dr. Vidya Sathyanarayanan
 • Dr.(Mrs.) Lata Hemchand
 • Mr. Ramanujam Sridhar
 • Ms. Nithya Rangarajan
 • Dr. Anisha Shah
 • Dr. R.G. Nadadur
 • Prof. Rajan Gurukkal

Ex-Officio Member: Secretary General National Board:

 • Dr.Shekhar Seshadri

Permanent invitee:

 • Coordinator (Admin)

Members representing the Bangalore Branch in the National Board Committee for the period 2016-2019.

 • Mr. K. Vijaya Raghavan
 • Dr. S. Kalyanasundaram
 • Dr. Shekhar Seshadri

II. Delhi Branch:

 • Dr. Alok Sarin – President
 • Mrs. Rangashri Kishore - Vice President
 • Dr.(Mrs.) Mridula Seth – Secretary
 • Mr Sanjiv Mittal – Treasurer

Members:

 • Dr.Krishan Mohan Khurana
 • Dr. S.K. Khandelwal
 • Dr. Sujatha Sharma
 • Dr. Satyavati Devi
 • Mr. M.C.Kishore
 • Mr.P.C.Rawal
 • Gr.Capt. Kapil Shukla
 • Mr. Paresh Shah
 • Ms. Nadira Chaturvedi
 • Prof. Payal Kumar
 • Mr. Debashish Majumdar

Ex-Officio Member:Secretary General National Board:

 • Dr.Shekhar Seshadri

Members representing the Delhi Branch in the National Board Committee for the period 2016-2019.

 • Dr. Alok Sarin
 • Dr. (Mrs.) Mridula Seth
 • Dr. S.K.Khandelwal

Permanent invitee:

 • Coordinator (Admin)

III. Sidlaghatta Branch:

 • Mr. S.M.Narayanaswamy – President
 • Mr. C.P. Lakshmanachar – Vice-President
 • Mr. N. Shreekanth – Secretary
 • Mr. K.V.Satyanarayanachar – Treasurer

Members:

 • Mr. H.V.Ramakrishnappa
 • Mr. B.V. Munegowda
 • Mr. K.V.A. Padmanabha
 • Mr. B.K. Narayanaswamy
 • Mr. S.Somashekar
 • Dr. V.Venkataramaiah
 • Mr. T.R. Raghunatha Rao
 • Mr. P.V. Ramana Reddy
 • Mr. H.L. Somashekar
 • Mr. C.A. Devaraj
 • Mr. A.R. Chandrashekar Reddy

Ex-Officio Member:Secretary General National Board:

 • Dr.Shekhar Seshadri

Members representing the Sidlaghatta Branch in the National Board Committee for the period 2016-2019.

 • Mr. S.M.Narayanaswamy
 • Mr. N. Shreekanth

Permanent invitee:

 • Coordinator (Admin)

IV. Lucknow Branch:

 • Prof. A.K. Agarwal – President
 • Dr. Prabhat Sitholey – Vice-President
 • Dr. (Ms.) Shashi Rai – Secretary
 • Mr. Alok Saxena – Treasurer
 • Mrs. Pushpa Sethi - Incharge Day Care Centre

Members:

 • Dr. Harjeet Singh
 • Dr. J.S.Srivastava
 • Dr. L.K. Maheshwari
 • Dr. Ajay Kohli
 • Dr. Abha Avasthi
 • Dr. Harish Agarwal
 • Mr. Ramesh Agarwal Col. S.S. Yadav
 • Dr. (Mrs.) Mradula Agarwal
 • Dr. Mahesh Chandra Upreti

Ex-Officio Member:Secretary General National Board:

 • Dr. Shekhar Seshadri

Members representing the Lucknow Branch in the National Board Committee for the period 2016-2019.

 • Dr. Anil Kumar Agarwal
 • Dr.(Mrs.) Shashi Rai
 • Mr. Alok Saxena

Permanent invitee:

 • Coordinator (Admin)